Kontakt
+49 7612 020 050 info@pmk-freiburg.de
Aplikacja Mobilna

Rada Parafialna

Rada jest instytucją, która w sposób formalny gwarantuje współdziałanie świeckich i kapłanów w ramach działalności duszpasterskiej w parafii. 

Rada może służyć odnowie parafii, która winna stawać się świadomą swojej misji wspólnotą. Jest to gremium, w którym świeccy uczą się współodpowiedzialności za duszpasterstwo parafialne oraz za formację Ludu Bożego. Dzięki radzie kapłani nie są zwolnieni z obowiązków duszpasterskich, ale otrzymują mocne wsparcie w ich realizacji.

Właściwa działalność rady zależy od kompetencji jej członków w dziedzinie funkcjonowania parafii, ich otwartości i zaangażowania. Istotne znaczenie posiadają także ich kwalifikacje etyczne, intelektualne oraz zdolność do formułowania własnych poglądów, które winny mieć przy tym zawsze na względzie dobro Kościoła.

Rada nie jest organem władzy, dlatego nie może podejmować decyzji. Ma jedynie głos doradczy. Proboszcz jest przewodniczącym rady, zwołuje zebrania rady oraz nimi kieruje. Proboszcz liczy się z głosem rady w podejmowaniu decyzji, zawsze uwzględnia opinie jej członków. Jeśli realizacja sugestii rady nie jest możliwa, powinien podać radzie przemawiające za tym argumenty, a także zaproponować alternatywne rozwiązanie kwestii. Decyzje powzięte na zebraniach rady powinny być wykonane przy aktywnym udziale wszystkich jej członków.

Celem działania rady jest pomagać w duchu wiary w budowaniu żywej wspólnoty, podawać propozycje i sugestie dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych i apostolskich oraz planować działalność duszpasterską. Rada ma obowiązek dokonywać rozeznania społecznej i duszpasterskiej sytuacji parafii, wspierać działalność grup i jednostek zaangażowanych działalność pastoralną, koordynować pracę, animować do współdziałania w ramach społeczności lokalnej, reprezentować parafię na forum publicznym, wspierać wzajemną wymianę informacji pomiędzy wiernymi, grupami itp., przygotowywać i przeprowadzać spotkania parafialne.

Rada może służyć pomocą w kształtowaniu liturgii poprzez konkretne inicjatywy, zbierać i przekazywać duszpasterzom kwestie istotne dla parafian, także tych zachowujących dystans do życia parafii, planować i przeprowadzać uroczystości parafialne, organizować spotkania po liturgii niedzielnej, zapraszać do udziału w życiu parafialnym nowo przybyłych do parafii, zorganizować zbiórkę darów dla ubogich, wyszukiwać talenty do współpracy w różnych sektorach działalności pastoralnej.

Zwyczajowo spotkania Rady odbywają się raz na kwartał. Rzeczą pożądaną jest punktualnie rozpoczynać i kończyć zebrania. Każde spotkanie posiada następujące ramy:

  • określony temat
  • zaproszeni goście (jeśli jest taka potrzeba)
  • termin (najlepiej stały i ustalony z wyprzedzeniem)
  • informacje, które należy przekazać członkom Rady
  • materiały (np. program duszpasterski, listy z rektoratu).

W czasie obrad parafialnej rady chodzi o osobisty wzrost w wierze tych, którzy do niej należą. Dlatego też pracy parafialnej rady duszpasterskiej towarzyszy modlitwa, wspólna lektura słowa Bożego.

Parafialna rada nie może być rozumiana jako biegun przeciwny w stosunku do duchownych, lecz jako miejsce wspólnego kształtowania opinii i podejmowania decyzji. Spotkania mają klimat nacechowany życzliwością, wzajemnym zrozumieniem i solidarnością w dobrem.

Działalność parafialna nie może nigdy być traktowana jako zbiór niepowiązanych ze sobą regularnie powtarzanych czynności i spontanicznie przeprowadzanych akcji. Parafia posiada strukturę organiczną, tzn. każda inicjatywa duszpasterska podejmowana z uwagi na ewangelizacyjną misję parafii przyczynia się do jej duchowego i strukturalnego rozwoju. Wszelkie działanie, w tym także konstruowanie planu pastoralnego dla parafii, służy jej budowaniu. Dlatego też planowanie i urzeczywistnianie projektów w życiu parafialnym są ze sobą ściśle powiązane i od siebie wzajemnie zależne.

Aktualny skład Rady Parafialnej

Członkowie Rady Parafialnej wybrani w dniach 14-21 czerwca 2020 na lata 2020 - 2025:

     1. Andrzej Pacwa – Hausach (Wiceprzewodniczący)

     2. Aleksandra Wilczyński  (Wiceprzewodnicząca)

     3. Elżbieta Niedzielan (Sekretarz)

     4. Katarzyna Białecka-Urbańska

     5. Magdalena Gontowiuk

     6. Izabela Niedzielan

     7. Sebastian Rybka

     8. Sabina Smyrak

     9. Michał Urbański

     10. Izabelle Wadas